Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PRODÁVAJÍCÍM
Název společnosti: DEONA MEDI s.r.o.
Sídlo firmy: Železničního vojska 1485, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká republika
Výrobní závod: Železničního vojska 1485, 757 01 Valašské Meziříčí, Česká
republika
Pobočka: Sokolovská 24, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 26227266
DIČ: CZ26227266
Firma je plátcem DPH

Kontakty:
GSM.: +420 736 486 819
Tel.: +420 571 618 200

Email: info@deonamedi.cz
Web: www.deonamedi.cz

Pracovní doba výrobního závodu: 7:30 – 15:30

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
Objednávky zboží je možno realizovat pomocí internetové on-line prodejny, telefonicky nebo zasláním objednávky e-mailem či klasickou poštou.

3. CENA ZBOŽÍ
• Cena nabízeného zboží se vždy účtuje včetně DPH. Cena platná v době závazné objednávky kupujícího je pro prodávajícího závazná.

4. TERMÍN DODÁNÍ ZBOŽÍ
• Zboží skladem je posláno v první pracovní den po potvrzení objednávky.
• U zboží, které není skladem, je lhůta dodání 3-10 dní. Případná delší lhůta dodání bude předem dohodnuta.

5. ZPŮSOB DOPRAVY
• PPL či jiný aktuálně využívaný dopravce.
• Osobní odběr (přesné místo odběru vybere kupující z nabídky při vyplňování on-line objednávkového formuláře).

6. CENY DOPRAVY
• V případě využití služeb PPL je účtováno poštovné dle aktuálně zveřejněného sazebníku.
• V případě výměny zboží je účtováno poštovné dle aktuálně zveřejněného sazebníku.
• Při jednorázových objednávkách nad 3000 Kč včetně DPH je doprava zdarma (nevztahuje se na situace, kdy část zboží je následně vrácena).

7. PLATBA
• Dobírkou – platba při převzetí zásilky
• Bankovním převodem - na bankovní účet číslo: 8838637001/5500 vedený u Raiffeisenbank.
• V hotovosti – pouze při osobním odběru na odběrném místě, které si kupující zvolí při objednání (Praha, Krnov, Valašské Meziříčí)

8. ZÁRUKA NA ZBOŽÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VRÁCENÍ PENĚZ
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (§ 2165 odst. 1 občanského zákoníku). Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným či neodborným zacházením a na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
Jestliže bezprostředně po převzetí zásilky zjistíte, že Vám zakoupené zboží nevyhovuje, máte možnost do 14-ti dnů od převzetí zboží od smlouvy bez odůvodnění odstoupit a zboží bez udání důvodu vrátit (určující je datum odeslání) na naši adresu. O vrácení zboží nás informujte e-mailem nebo telefonicky. Peníze za zboží Vám budou neprodleně, nejpozději do 30-ti dnů od vrácení zboží nebo prokázání, že jste nám zboží odeslali, zaslány zpět – bankovním převodem. Vracení poštovného se řídí aktuálním Občanským zákoníkem. Vrácené zboží nelze zaslat na dobírku, dobírkové zásilky nebudou přijaty.

 Při vrácení zboží musí být splněny následující podmínky:
• zboží musí být nepoužité a nepoškozené,
• ve vrácené zásilce musí být vložen doklad o koupi (faktura),
• při vrácení zboží je dle konkrétního zboží účtován poplatek za znovuuvedení zboží do prodeje.
Na vady vzniklé používáním k jinému než určenému účelu, na vady způsobené špatným zacházením se zbožím a na běžné opotřebení se záruka na zboží nevztahuje. Doba upotřebitelnosti zboží činí 6 měsíců.

9. REKLAMACE
Za odeslané zboží až do okamžiku převzetí zboží kupujícím nese veškerá rizika spojená s přepravou prodávající. Jestliže při dodání bude poškozen obal zboží, sepište před převzetím s dopravcem protokol o rozsahu poškození, nebo zboží nepřebírejte. V případě, že bude zjištěno poškození zboží až po rozbalení, musí být sepsán do 48 hodin od převzetí tohoto zboží zápis s dopravcem. Bez zápisu o poškození nelze uznat oprávněnost reklamace vzniklé přepravou. Reklamovat kompletnost obsahu dodávky je možno do dvou pracovních dnů ode dne převzetí zboží.

 Pokud po otevření zásilky zjistíte vadu na zboží, nesoulad skutečně dodávaného zboží a přiloženého kupního dokladu nebo absenci kupního dokladu, nejpozději do 3 dnů písemně elektronickou poštou informujte podávajícího.

 Reklamované zboží zašlete na naši adresu s popisem reklamované vady společně s originálem nebo kopií dokladu o koupi. Bude Vám vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové.

 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace – pokud se s Vámi nedohodneme jinak.

 Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

10. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu prodávajícího a že s nimi souhlasí. Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.

 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku). 

Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejího obdržení. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo na odstoupení od objednávky. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího. 

Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání dopravci nebo převzetím při osobním odběru. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Kupující je povinen objednané zboží převzít.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající se zavazuje, že všechny osobní údaje uvedené kupujícím jsou považovány za důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění.

Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
a) Část obsahu kupních smluv mezi DEONA MEDI s.r.o. jako prodávajícím a jejími zákazníky jako kupujícími je určena těmito obchodními podmínkami.
b) Prodávající prohlašuje, že informace poskytnuté kupujícím bude považovat za osobní údaje, dle zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, v platném znění a při nakládání s nimi a jejich ochraně, bude postupovat podle zákona a v žádném případě je neposkytne třetí osobě a bude je využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu.
c) Prodávající je oprávněn obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to v souladu s ust. § 1752 občanského zákoníku.
d) Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2019, a to pouze pro dodávky zboží v rámci České republiky.